top of page

שוק ההון ודיני חברות

למשרדנו ניסיון רב בייעוץ משפטי לבתי השקעות וגופים מוסדיים ובכלל זה למנהלי קרנות נאמנות, מנהלי תיקים, מנהלי קופות גמל, חתמים, ולדירקטורים ומנהלים הפועלים במסגרת גופים אלה.

בתחום שוק ההון למשרדנו ניסיון, בהכנת תשקיפי קרנות נאמנות, ניהול הנפקות פרטיות וכן בעריכת בדיקות נאותות (Due Diligence).

למשרדנו ניסיון בליווי שוטף וכולל של חברות ציבוריות, הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב. ליווי זה כולל ליווי צמוד, בכל הקשור לתחולה של החוקים והרגולציה בתחום החברות וניירות הערך, עמידה בחובות הדיווח השונות, ליווי האורגנים השונים בחברות והנהלות החברות על מנת לאפשר פעילותן השוטפת בעידן בו הרגולציה בתחום זה מתרחבת ונהיית סבוכה באופן מתמיד.

משרדנו עוסק עוד בייצוג חברות, גופים עסקיים ולקוחות פרטיים בעסקאות מיזוג ורכישה לסוגיהן והתקשרות בהסכמי השקעה, הסכמי רכישת פעילות, הסכמי שיתוף פעולה והצבעה בין בעלי מניות, הסכמי ייזום וייסוד חברות ומיזמים עסקיים, עסקאות מיזוג ו/או פיצול, הסכמי השקעה וייעוץ, משא ומתן עם קרנות הון סיכון ומשקיעים פרטיים בכל הנוגע לאמור לעיל ולהשקעה בחברות טכנולוגיות, חברות הייטק וחברות סטארט – אפ, משלב ייסודן ועד הנפקתן.

משרדנו מעניק ייעוץ להנהלות חברות וגופים עסקיים ובכלל זה עורכי הדין ממשרדנו מלווים ומשתתפים בישיבות דירקטוריון ואסיפות הכלליות ומכינים ועורכים את הדיווחים השונים הנדרשים על פי דין לרשויות לרבו לרשות לניירות ערך, רשם החברות והתאגידים, וניהול מרשמים בהן מחויבות החברות והתאגידים השונים.

לעו"ד אורלי גיא ניסיון רב בייעוץ, הן מתוקף היותה יועצת משפטית פנימית בחברה ציבורית והן כדירקטורית בחברות פרטיות וציבוריות הנסחרות בארץ ובארה"ב, כגון אינטרנט זהב בע"מ, מדטכניקה בע"מ וקרן ההשתלמות לעובדי המדינה. בעבר שימשה עו"ד גיא כדירקטורית מטעם הממשלה בחברה לביטוח סיכוני סחר חוץ (בטרם הפרטת החברה) וכדירקטורית חיצונית בקרן לביטוח ההדדי.

bottom of page