top of page

עריכת ייפוי כח מתמשך

לאחרונה, יצר המחוקק כלי משפטי חדש שמטרתו לאפשר לאדם להפקיד את קבלת ההחלטות בענייניו האישיים ו/או הרכושיים ו/או הרפואיים, בזמן עתיד, כאשר כבר לא יהיה כשיר לנהל את ענייניו, מחמת מחלה, או דימנציה, בידי אדם אחד או יותר שהוא סומך עליהם, והכל – בתנאים שהוא בוחר וקובע מראש.

 

מדובר בייפוי כוח מתמשך.

 

בשים לב לכך שייפוי כוח מתמשך הינו הליך מקוצר שמאפשר להשיג תוצאות זהות ואף יעילות מאלה שניתן להשיג באמצעות הליך של מינוי אפוטרופוס, שהינו הליך מכביד מאוד ובעיקר מצריך התעסקות מתמדת מול בית משפט, ובשים לב לכך כי ייפוי כוח שניתן לצד שלישי בח-ן בנק, פוקע במועד פטירתו של בעל הח-ן או במועד בו מאבד בעל הח-ן את כשרותו המשפטית, מספק ייפוי הכוח המתמשך מענה ראוי עבור אדם המעוניין לקבוע הוראות מראש ("הנחיות מקדימות") ביחס לענייניו האישיים, רכושיים, ורפואיים.

 

מייפה כוח אף רשאי לקבוע בייפוי הכוח המתמשך הוראות למקרה שבו יהיה צורך למנות לו אפוטרופוס, בהן יוכל, למשל, לקבוע מראש מי יהיה האפוטרופוס שלו בעתיד (אם יהיה צורך בכך), וכן לפרט החלטות עתידיות שיתקבלו בשמו או פעולות שיינקטו בשמו על ידי האפוטרופוס שימונה לו, במקום שיתנהל הליך של מינוי אפוטרופוס בעתיד, שלא על דעת ועל רצונו של האדם שממנים עבורו אפוטרופוס.

 

לקבלת פרטים נוספים, ועריכת ייפוי כח מתמשך, הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו, בו עו"ד אורלי גיא ועו"ד משה בכר מוסמכים ע"י לשכת עורכי הדין, לערוך ייפוי כח מתמשך.

bottom of page